GiầY Thời Trang Nam tuổi teen cực đẹp. Giá Hot..Hot..Hot...

Vừa nhập 1 số GiầY Nam dành cho học sinh, sinh Viên lựa chọn : bắt đầu nhé: [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/56/1324479379792811940_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/56/1324479379792811940_574_574.jpg[/img][/URL] [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/56/13244793621404766923_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/56/13244793621404766923_574_574.jpg[/img][/URL] [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/52/13244791351868183974_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/52/13244791351868183974_574_574.jpg[/img][/URL] MS 01. Giá 250k. [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/56/13244793771081028012_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/56/13244793771081028012_574_574.jpg[/img][/URL] [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/50/1324479055943947646_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/50/1324479055943947646_574_574.jpg[/img][/URL] MS 02. Giá 295k. [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/56/1324479376614750834_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/56/1324479376614750834_574_574.jpg[/img][/URL] [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/56/1324479376888989121_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/56/1324479376888989121_574_574.jpg[/img][/URL] [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/56/13244793711395264486_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/56/13244793711395264486_574_574.jpg[/img][/URL] [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/56/13244793661005810438_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/56/13244793661005810438_574_574.jpg[/img][/URL] MS 03. Giá 310k. [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/56/13244793721850860272_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/56/13244793721850860272_574_574.jpg[/img][/URL] MS 04. Giá 350k. [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793571438525643_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793571438525643_574_574.jpg[/img][/URL] [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793522054611151_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793522054611151_574_574.jpg[/img][/URL] MS 05. Giá 320k. [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/1324479347457627404_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/1324479347457627404_574_574.jpg[/img][/URL] [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793431847990465_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793431847990465_574_574.jpg[/img][/URL] [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/1324479340563396335_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/1324479340563396335_574_574.jpg[/img][/URL] [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793411746143846_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793411746143846_574_574.jpg[/img][/URL] [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793381492024459_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793381492024459_574_574.jpg[/img][/URL] MS 06. Giá 380k [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793371935706844_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793371935706844_574_574.jpg[/img][/URL] MS 07 . GIá 360k [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793361066123249_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793361066123249_574_574.jpg[/img][/URL] MS 08. Giá 360k [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793341742796393_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793341742796393_574_574.jpg[/img][/URL] [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793331229667434_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793331229667434_574_574.jpg[/img][/URL] MS 09. Giá 360k [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793311778384780_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793311778384780_574_574.jpg[/img][/URL] MS 10. Giá 370k [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793291760805316_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793291760805316_574_574.jpg[/img][/URL] MS 11. Giá 390k [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793261259883114_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793261259883114_574_574.jpg[/img][/URL] MS 12. Gia 420k [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793231227220968_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793231227220968_574_574.jpg[/img][/URL] MS 13. Giá 390k [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/132447932253181117_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/132447932253181117_574_574.jpg[/img][/URL] MS 14. GIá 390k [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793131329833606_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/55/13244793131329833606_574_574.jpg[/img][/URL] [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/54/13244792982046176884_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/54/13244792982046176884_574_574.jpg[/img][/URL] MS 015. GIá 450k [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/54/1324479295582862439_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/54/1324479295582862439_574_574.jpg[/img][/URL] MS 016. giá 460k [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/54/1324479286571893533_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/54/1324479286571893533_574_574.jpg[/img][/URL] [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/54/13244792481919568432_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/54/13244792481919568432_574_574.jpg[/img][/URL] MS 017 Gia 680k [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/54/1324479295582862439_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/54/1324479295582862439_574_574.jpg[/img][/URL] [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/53/1324479216273157052_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/53/1324479216273157052_574_574.jpg[/img][/URL] [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/53/132447920290646973_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/53/132447920290646973_574_574.jpg[/img][/URL] MS 018. Giá 470k [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/48/1324478915153906530_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/48/1324478915153906530_574_574.jpg[/img][/URL] [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/48/1324478915260561099_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/48/1324478915260561099_574_574.jpg[/img][/URL] [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/48/13244789171281143771_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/48/13244789171281143771_574_574.jpg[/img][/URL] [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/48/1324478920315480009_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/48/1324478920315480009_574_574.jpg[/img][/URL] [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/48/13244789231438322961_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/48/13244789231438322961_574_574.jpg[/img][/URL] [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/49/1324478942212656425_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/49/1324478942212656425_574_574.jpg[/img][/URL] MS 019. Giá 390k [URL=http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/48/1324478918280410428_574_574.jpg][img]http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/21/21/48/1324478918280410428_574_574.jpg[/img][/URL] MS 020. Giá 390k Giao hàng toàn bộ trên địa bàn TPHCM. Tân Bình + Gò Vấp miễn Ship nhé các bạn. hoặc có thể đến tận nơi để lựa chọn sản phẩm mình Yêu thích. ĐC: Đường Nguễn Oanh, Gò Vấp. liên hệ trước để ào em hàng nhé các bạn. ĐT: 01217765030 gặp mỸ Châu. tks