Gà nòi bổn dữ: úa chân xanh, vàng chân xanh, xám, cú và tre đá

[b][COLOR=Olive]Gà Uá chân xanh – gà bầy đã ăn độ rất xuất sắc[/FONT]. Vảy 02 hàng trơn, hậu độ tốt ([COLOR=DarkGreen]chân [/FONT][/FONT][/FONT][/b][COLOR=DarkGreen][b]phải [/b][/FONT][/FONT][b][COLOR=DarkGreen]03 vảy cuối dính nhau giống như ẩn đầu long[/FONT]). 02 tuần sau sẽ bán. Nặng khoảng 2,5 – 2,6 kg. Gía 5 trđ.[/FONT][/FONT] [/b][URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549390.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549390.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549391.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549391.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549393.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549393.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549394.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549394.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549395.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549395.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549396.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549396.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549397.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549397.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549398.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549398.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549399.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549399.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549400.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549400.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549401.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549401.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549402.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549402.jpg[/img][/URL] [COLOR=Olive]2.[/FONT] Gà xám – bổn dữ - mặt cay đắng – Đá cựa dữ (g[COLOR=Olive]à đã ăn 01 cái rất xuất sắc, bo đá đạp rất cao chân - chà liên tục[/FONT]). [COLOR=Olive]Đại giáp cựa chân trái. Đã đủ sức đá[/FONT]. Nặng khoảng 2,5 – 2,6 kg. Nhìn ở ngoài đẹp hơn. [COLOR=Olive]Gía 2 trđ.[/FONT][/b][/FONT] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549403.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549403.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549404.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549404.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549405.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549405.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549406.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549406.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549407.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549407.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549408.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549408.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549410.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549410.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549411.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549411.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549412.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549412.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549413.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549413.jpg[/img][/URL] [COLOR=Olive]3.[/FONT] Gà Cú chân trắng – bổn dữ - mặt cay đắng, mồng chỉ thiên (mặt quạo dữ). Nặng khoảng 2,4 - 2,5 kg. Hình lông rất đẹp. [COLOR=Olive]Gía 1,5 trđ.[/FONT][/b][/FONT] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549414.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549414.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549415.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549415.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549416.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549416.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549417.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549417.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549418.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549418.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549419.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549419.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549420.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549420.jpg[/img][/URL] [COLOR=Olive]4. [/FONT]Gà Vàng Xanh - chân xanh ([COLOR=Olive]cán dữ - 02 hàng trơn đẹp - do chụp chưa rõ nên đừng nhìn lầm là liên giáp ngoại hay dặm ngoại[/FONT]), [u][COLOR=Olive]mặt nhìn cay đắng[/FONT][/u], mồng chỉ thiên (mặt quạo dữ). Nặng khoảng 2,3 kg. Nhìn mạnh gà. [COLOR=Olive]Gía 1,6 trđ.[/FONT][/FONT] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549421.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549421.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549422.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549422.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/539572.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/539572.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/539573.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/539573.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/539574.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/539574.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/539575.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/539575.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/539576.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/539576.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/539577.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/539577.jpg[/img][/URL] [COLOR=Olive]5. Gà Tre Chuối – mặt dữ. Nặng 950 gram. Gía 900 nđ.[/FONT][/FONT] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549915.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549915.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549916.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549916.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549917.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549917.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549918.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549918.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549919.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549919.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549920.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549920.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549921.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549921.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.uphinh.vn/image/stream/549922.jpg][img]http://www.uphinh.vn/image/stream/549922.jpg[/img][/URL] [COLOR=Olive]Xem tin xin các bạn up ủng hộ.[/FONT][/b][/FONT]