bán một amli nhật pioneer A 700

dư dùng nên bán, chất luong rat tot

Review at::